OPTIMALISERING AV AKTIVT FISKERI


Ved å ta ibruk verktøyet Sea Ern OCEANIntel "Intelligent Ocean Resource Monitoring" vil man i sanntid få tilgang til en totaloversikt over alle prosesser i det pågående fiskeriet. Vi skal samle og digitalisere alle operasoner ombord på fiskefarøtyet, dette være seg alle prosesser før, under og etter hvert fiskerioperasjon.


  • Med å kople sensordata fra de mange aktive fiskefartøyene over 11 meter, vil man hente inn enorme mengder data som skal danne grunnlag for all fiskeriaktiivtet.


  • For det enkelte fartøy er det viktig å dokumentere klimafotavtrykket pr. kilo fange biomasse, dette skal føres i eget ESG regnskap


  • Man skal ved hjelp av fangstrapportering og bruk av AI (maskinlæring) identifisere og plotte all fiskeriaktivitet pr. art, lokasjon, fangsmottak, dette vil være nyttig kunnskap for fremtidig prediksjon og kartlegging av vandringsmønster pr. art.


  • HI har signalisert at de ønsker å bidra med forskningsdata inn i portalløsningen OCEANIntel, da får man en historisk innsikt samtidig som man har en løpende sanntids innsikt. Dette vil gi en unik og ny innsikt som vil være verdifull i fremtidig planlegging og beslutninger.


  • Vi fokuserer på et interaktivt sjøkart der man skal kunne hente ut all den informasjonen fiskeren i dag henter fra et uttall ulike kilder og med ulikt hell ift. tilgang til kommunikasjon. OCEANIntel skal gjennom en analyse, AI og store datamengder, gi en optimal innsikt over alle faktorer i en aktiv fiskerinæring.


  • Sea Ern OCEANIntel vil være det optimale verktøyet for å dokumentere fiskeriaktivitet i sanntid i kontekst av at myndighetene ønsker utbygging av store havvindfelt, her kan fiskeren dokumentere all aktvitet i de samme kartene som havvind er inntegnet.