FisheryInsight bidrar til å øke fiskerinæringens bærekraft!


Fremtidens fangstkontroll

Fremtidens fangstkontroll

Verdi for fartøy og rederi


Reduserer manuelle operasjoner om bord

Hindrer risiko for feilføring ved rapportering

Har totaloversikt over alle operasjoner

Bedre ressursutnyttelse og planlegging

Dele relevant data mellom fartøy og land

Øker samhandling og treffsikkerhet

Bedrer planlegging av biomasse uttak

Kan oppnå "fish on demand" effekt

Automatisk fangstrapportering

Biomasserapportering

  • Havforskning
  • Fiskeridirektorat
  • Bedre kvoteråd over tid

Statistikker pr, fartøy, rederi etc.

Aut. Myndighetsrapportering

Øke samhandling og innsikt

Verdi for myndigheter og kontroll


Myndighetene har gjennom NOU 2019:21 sett i gang et arbeid med å tenke nytt for fiskerinæringen.

Man ønsker en sikrere rapportering mellom fartøy, kjøper og myndighet, en slik løsning vil ta bort risiko for manuelle feil.

Hele verdikjeden inne fiskeriutøvelse og forvaltning vil oppnå en tryggere rapportering med mindre bruk av menneskelige ressurser.

Fartøy og rederileddet vil oppnå en større trygghet for at hele næringen opptrår mer transparent og enklere kan kontrolleres.

Data fra flåteleddet og fangstproduksjon vil inngå i alle viktige systemer som skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Rederiorganisasjonene vil sammen med myndigheter kunne etablere bedre innsikt i alt pågående fiskeri, enklere kunne justere uttak og kvoteråd basert på økt tilgang av data fra en samlet næring.

unsplash